گزینه اشعار سیاوش کسرایی by سیاوش کسرایی PDF


Direct download:
گزینه اشعار سیاوش کسرایی By سیاوش کسرایی PDF
Alternative download:
گزینه اشعار سیاوش کسرایی By سیاوش کسرایی PDF

گزینه اشعار سیاوش کسرایی
Categories: Poetry
Rating: 3.67 of 5 stars,49 ratings
Series: N/A
Original Format: Paperback, 272 pages
Language: Persian
Original Title: گزینه اشعار سیاوش کسرایی
ASIN: -
Description:
شناخت شاعر و شعرهایش، در باره زندگی، از نگاه شاعر، از نگاه دیگران، گزینه اشعار، آوا 1336، آرش کمانگیر 1338، خون سیاووش 1341، سنگ و شبنم 1345، با دماوند خاموش 1345، خانگی 1346، به سرخی آتش به طعم دود، از قرق تا خروسخوان 1357، آمریکا، آمریکا 1358، تراشه های تبر 1362، پیوند 1363، هدیه برای خاک 1363، ستارگان سپیده دم 1368، مهره سرخ 1374، هوای آفتاب 1381
Download Format:
azw, pdf, ibooks, lit, fb2, mobi, odf, epub, oxps
Tags: